privacyverklaring

De basisbeginselen van ons interne privacybeleid:

 • We vertellen u altijd wat we doen met uw gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld.
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik we maken van de gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens.
 • We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten (zoals uw recht op inzage en correctie) te faciliteren.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn gegevens?

Indien u een vraag heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Anna Smakman fotografie en tekst / ditisanna.nl kunt u zich tot ons richten via info@ditisanna.nl.

Welke gegevens gebruiken we?

We kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactinformatie, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, locatiegegevens.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Het doel van het verwerken van uw gegevens is dus

 • Het verkopen en leveren van onze producten;
 • Uitvoeren van onze dienstverlening.

Onder deze doelen vallen onder meer de volgende aan de hoofdoelen gerelateerde activiteiten:

 • Het uitvoeren van verkoop bevorderende activiteiten;
 • Het voeren van een klantadministratie en debiteurenbeheer;
 • Het uitvoeren van marktonderzoek;
 • Het communiceren met u door middel van het verzenden van (al dan niet gepersonaliseerde) elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • Het verbeteren van onze websites;
 • Uitvoeren van Klanttevredenheidsonderzoeken.

Waarom mogen we uw persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken, omdat het gebruik en voor zover dat gebruik noodzakelijk is voor

 • De uitvoering van onze overeenkomst met u;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op Anna Smakman fotografie en tekst / ditisanna.nl rust;
 • Het behartigen van het gerechtvaardigd belang van Anna Smakman fotografie en tekst / ditisanna.nl of derden (voor zover dat boven uw privacybelang gaat). Het gerechtvaardigd belang van Anna Smakman fotografie en tekst / ditisanna.nl is om haar producten en diensten zo efficiënt mogelijk aan haar relaties te kunnen bieden.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

 • Alleen Anna Smakman fotografie en tekst / ditisanna.nl. Zij heeft de persoonsgegevens nodig om haar werkzaamheden uit te voeren en heeft rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Anna Smakman fotografie en tekst / ditisanna.nl.
 • Als we derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Bewaartermijn

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Foto’s / fotografie wordt in een beveiligde omgeving bewaard, tenzij u aangeeft dat deze gegevens verwijderd moeten worden.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Anna Smakman fotografie en tekst / ditisanna.nl en onze relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Welke rechten heeft u m.b.t. het gebruik van uw persoonsgegevens?

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd zijn en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan info@ditisanna.nl. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord.

U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Cookies

Wij kunnen cookies plaatsen als u onze websites bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.